คุณทศพร โสภณเสถียรสุข

VP ผู้จัดการภาคนครหลวง 6

สายลูกค้าบุคคลนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ

คุณวุฒิด้านการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโท สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน : สายลูกค้าบุคคลนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อายุงาน : 23 ปี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : VP ผู้จัดการภาคนครหลวง 6

- พ.ศ.2554 VP ผู้จัดการภาคนครหลวง 5

- พ.ศ.2539 Treasury Dealer ห้องค้าเงิน

ผลงานด้านอื่น

- เคยเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตร Master of Science in Finance (M.S. (Finance)

- เคยเป็นผู้ดำเนินรายการ ช่วง “ครอบครัวบัวหลวง Econ Index” ข่าวชัดโซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี

- แขกรับเชิญพิเศษ รายการคู่คิดธุรกิจ SME ช่อง Smart SME TV

- แขกรับเชิญพิเศษ รายการเงินทองไม่ต้องเครียด ช่อง Money Channel Thailand

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม / แพท

นักลงทุน / นักเขียน และ ที่ปรึกษาการลงทุนบริษัท

บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผลงาน :

- นักเขียนผลงาน SE-ED Best-Seller ถึง 6 เล่ม แกะรอยหยักสมอง Series , ฟรีด้อมเทรดเดอร์

คลินิกหุ้นมือใหม่ และ ดีที่สุดในจุดที่ยืน

- เจ้าของผลงาน Thailand Blog Awards "Business Blog" ปี 2011 & 2012

- เป็นผู้จัดรายการ "แกะรอยหุ้น" ช่อง Money Channel

- เป็นผู้จัดรายการ "แกะรอยหยักสมอง" ช่อง กรุงเทพธุรกิจทีวี

- เป็นผู้จัดรายการวิทยุร่วมกับ จิระ ห้องสำเริง และ อาจารย์ สมชาย "Econ Biz" ทุกวันศุกร์ช่วง 4 โมงเย็น

ช่อง FM 96.5 คลื่นความคิด

- เป็นหนึ่งในแกนนำ และ วิทยากรหลักของ Stock2morrow "หนึ่งในชุมชนออนไลน์การลงทุนที่ใหญ่ที่สุด

ของเมืองไทย"

- วิทยากรรับเชิญ "เรื่องการลงทุน" จากองค์กรชั้นนำ และ สื่อต่างๆ อาทิ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย , ปตท.

ธนาคารกรุงเทพ , กรุงเทพประกันชีวิต , AIA , มหาวิทยาลัยจุฬา , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.เกษตรศาสตร์

และ ม.หอการค้า

- วิทยากร ของโครงการทายาทธุรกิจและ SIP ของธนาคารกรุงเทพ

- ร่วมตั้ง โครงการ The Stock Master "First Thailand Trading Reality" กับ หลักทรัพย์บัวหลวง

เงินจริง ของจริง ทางช่อง Money Channel เพื่อยกระดับความรู้นักลงทุนไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pawawit.com หรือ Facebook :

www.facebook.com/pawawitstockcomment

สินธนันทน์ บุญยอด / เนท

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Head of Digital Business

บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผลงาน :

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจดิจิทัล บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

- ผู้จัดการ Training Center ณ Bualuang Investment Station หลักทรัพย์บัวหลวง

- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมการลงทุนออนไลน์

- ผู้จัดรายการ “ร.ว.ย." หลักทรัพย์บัวหลวง

- วิทยากรหลักด้านการลงทุนออนไลน์ และแนวทางวิเคราะห์ทางเทคนิค Technical Analysis

ของ หลักทรัพย์บัวหลวง

- วิทยากรรับเชิญ "เรื่องการลงทุน" ขององค์กรต่างๆ เช่น โครงการ SIP (Student Internship Program)

ของธนาคารกรุงเทพ

- ร่วมตั้ง โครงการ The Stock Master "First Thailand Trading Reality" กับ หลักทรัพย์บัวหลวง เงินจริง ของจริง ทางช่อง Money Channel เพื่อยกระดับความรู้นักลงทุนไทย

รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ / เอิร์ธ

ผู้จัดการกองทุน / นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

Head of Global Investing Department

บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

คุณวุฒิด้านการศึกษา :

-ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโท MBA หลักสูตรนานาชาติ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

-ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย Global Investing บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

-ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็น ผู้จัดการกองทุน / ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน / ผู้วางแผนการลงทุน และผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1

-ผู้จัดรายการ BLS Global Weekly Update บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผลงานด้านอื่น :

-แขกรับเชิญพิเศษด้านการลงทุนต่างประเทศ สื่อชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ ช่อง Money & Banking TV / TNN16 / PPTV / ThairathTV / MCOT / หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

-วิทยากรด้านการลงทุนต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

-วิทยากรหลักสูตร การลงทุนใน Depository Receipt (DR) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-วิทยากรโครงการ Strengthening Financial Professionals @ Intermediaries 2019 ด้าน Product Expert for IC ในหัวข้อ “ขยายตลาด เพิ่มโอกาสลงทุนในตลาดโลกด้วย Depositary Receipt (DR)” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-วิทยากรหลักสูตรพัฒนา Digital Literacy สำหรับผู้แนะนำการลงทุน หัวข้อ "การค้นคว้าข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้า“ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-วิทยากรหัวข้อ “มองสหกรณ์ผ่านเลนส์กูรูตลาดหุ้น” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คุณอรพรรณ บัวประชุม CFP ®

นักวางแผนการเงิน - สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

และ ผู้อำนวยการอาวุโส (SVP)

Senior Investment Counselor – บลจ.บัวหลวง

คุณวุฒิด้านการศึกษา : ปริญญาโทMBA มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานที่ผ่านมา :

- แขกรับเชิญพิเศษรายการ Deep Intelligence บลจ.บัวหลวง

- แขกรับเชิญพิเศษรายการ Smart Money, รวยหุ้นรวยลงทุน (Thairath TV), เงินทองไม่ต้องเครียด, Money Channel, MoneyBiz, RSU Wisdom TV

- นักเขียนบทความทางด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, โพสต์ทูเดย์, วารสารการเงินธนาคาร, เว็ปไซต์ บลจ.บัวหลวง

-ให้ความรู้ด้านการเงินผ่าน B-YouTube

- วิทยากรรับเชิญพิเศษ MTL CAMP

- นักพูด (Speaker) รายการ CEO Talk สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

- คอลัมนิสต์ Fun Fact Wealth ให้กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

- Podcasts : Know More No Bore ฟังดีไม่มีเบื่อ by Ae+

คุณทศพร โรจนทรัพย์

AVP บริหารควาสัมพันธ์และการขาย

สายลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงเทพ

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA)

Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan

- ปริญญาตรี BBA, Eastern Michigan University

ประสบการณ์การทำงาน: อายุงาน 13 ปี

- 2563 - ปัจจุบัน : AVP บริหารความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้าบุคคล

- 2561 - 2562 : ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ

- 2558 - 2561 : Product Specialist ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

- 2555 - 2557 : Product Analyst ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

- 2550 - 2555 : Credit Analyst ธนาคารกรุงเทพ, New York Branch

ผลงานและรางวัล

- นักเรียนทุนธนาคารกรุงเทพ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท

- คุณวุฒิวิชาชีพ ที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT,สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

- ตัวแทนธนาคาร บรรยายในหัวข้อ The Future of Banking ให้กับนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ