คุณทศพร โสภณเสถียรสุข

VP ผู้จัดการภาคนครหลวง 6

สายลูกค้าบุคคลนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ

คุณวุฒิด้านการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโท สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน : สายลูกค้าบุคคลนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อายุงาน : 23 ปี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : VP ผู้จัดการภาคนครหลวง 6

- พ.ศ.2554 VP ผู้จัดการภาคนครหลวง 5

- พ.ศ.2539 Treasury Dealer ห้องค้าเงิน

ผลงานด้านอื่น

- เคยเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตร Master of Science in Finance (M.S. (Finance)

- เคยเป็นผู้ดำเนินรายการ ช่วง “ครอบครัวบัวหลวง Econ Index” ข่าวชัดโซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี

- แขกรับเชิญพิเศษ รายการคู่คิดธุรกิจ SME ช่อง Smart SME TV

- แขกรับเชิญพิเศษ รายการเงินทองไม่ต้องเครียด ช่อง Money Channel Thailand

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม / แพท

นักลงทุน / นักเขียน และ ที่ปรึกษาการลงทุนบริษัท

บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผลงาน :

- นักเขียนผลงาน SE-ED Best-Seller ถึง 6 เล่ม แกะรอยหยักสมอง Series , ฟรีด้อมเทรดเดอร์

คลินิกหุ้นมือใหม่ และ ดีที่สุดในจุดที่ยืน

- เจ้าของผลงาน Thailand Blog Awards "Business Blog" ปี 2011 & 2012

- เป็นผู้จัดรายการ "แกะรอยหุ้น" ช่อง Money Channel

- เป็นผู้จัดรายการ "แกะรอยหยักสมอง" ช่อง กรุงเทพธุรกิจทีวี

- เป็นผู้จัดรายการวิทยุร่วมกับ จิระ ห้องสำเริง และ อาจารย์ สมชาย "Econ Biz" ทุกวันศุกร์ช่วง 4 โมงเย็น

ช่อง FM 96.5 คลื่นความคิด

- เป็นหนึ่งในแกนนำ และ วิทยากรหลักของ Stock2morrow "หนึ่งในชุมชนออนไลน์การลงทุนที่ใหญ่ที่สุด

ของเมืองไทย"

- วิทยากรรับเชิญ "เรื่องการลงทุน" จากองค์กรชั้นนำ และ สื่อต่างๆ อาทิ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย , ปตท.

ธนาคารกรุงเทพ , กรุงเทพประกันชีวิต , AIA , มหาวิทยาลัยจุฬา , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.เกษตรศาสตร์

และ ม.หอการค้า

- วิทยากร ของโครงการทายาทธุรกิจและ SIP ของธนาคารกรุงเทพ

- ร่วมตั้ง โครงการ The Stock Master "First Thailand Trading Reality" กับ หลักทรัพย์บัวหลวง

เงินจริง ของจริง ทางช่อง Money Channel เพื่อยกระดับความรู้นักลงทุนไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pawawit.com หรือ Facebook :

www.facebook.com/pawawitstockcomment

สินธนันทน์ บุญยอด / เนท

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Head of Online Trading & Customer Service

บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผลงาน :

-ผู้จัดการ Training Center ณ Bualuang Investment Station หลักทรัพย์บัวหลวง

-ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมการลงทุนออนไลน์

-ผู้จัดรายการ “ร.ว.ย." หลักทรัพย์บัวหลวง

-วิทยากรหลักด้านการลงทุนออนไลน์ และแนวทางวิเคราะห์ทางเทคนิค Technical Analysis

ของ หลักทรัพย์บัวหลวง

-วิทยากรรับเชิญ "เรื่องการลงทุน" ขององค์กรต่างๆ เช่น โครงการ SIP (Student Internship Program)

ของธนาคารกรุงเทพ

-ร่วมตั้ง โครงการ The Stock Master "First Thailand Trading Reality" กับ หลักทรัพย์บัวหลวง

เงินจริง ของจริง ทางช่อง Money Channel เพื่อยกระดับความรู้นักลงทุนไทย

เสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค / ปิ๊ก

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หัวหน้าส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผลงาน :

-ผู้จัดรายการ “ร.ว.ย." และ Stock Clinic หลักทรัพย์บัวหลวง

-วิทยากรหลักด้านการลงทุน แนวทางวิเคราะห์ทางพื้นฐาน Fundamental Analysis และกองทุนรวม

ของหลักทรัพย์บัวหลวง

-วิทยากรรับเชิญ "เรื่องการลงทุน" ขององค์กรต่างๆ เช่น โครงการ SIP (Student Internship Program)

ของธนาคารกรุงเทพ

-ร่วมตั้ง โครงการ The Stock Master "First Thailand Trading Reality" กับ หลักทรัพย์บัวหลวง

เงินจริง ของจริง ทางช่อง Money Channel เพื่อยกระดับความรู้นักลงทุนไทย

คุณอรพรรณ บัวประชุม CFP ®

นักวางแผนการเงิน - สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

และ ผู้อำนวยการอาวุโส (SVP)

Senior Investment Counselor – บลจ.บัวหลวง

การศึกษา: ปริญญาโทMBA มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานที่ผ่านมา : แขกรับเชิญพิเศษรายการ Deep Intelligence บลจ.บัวหลวง,แขกรับเชิญพิเศษรายการ Smart Money, รวยหุ้นรวยลงทุน (Thairath TV), เงินทองไม่ต้องเครียด, Money Channel, MoneyBiz, RSU Wisdom TV นักเขียนบทความทางด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, โพสต์ทูเดย์, วารสารการเงินธนาคาร, เว็ปไซต์ บลจ.บัวหลวง ให้ความรู้ด้านการเงินผ่าน B-YouTubeวิทยากรรับเชิญพิเศษ MTL CAMP นักพูด (Speaker) รายการ CEO Talk สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

สุเมธ วุฒิพาณิชย์ทวี/ บอย

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

ประวัติ :

-วิทยากรด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคเคิล กลยุทธ์การลงทุน และ Bualuang Trading tools

-ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแก่นักลงทุน

-วิทยากรด้านการลงทุน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง สาขาเอ็มโพเรียม

-มีประสบการณ์ด้านตลาดหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมัน ค่าเงิน(Forex) มากกว่า 5 ปี