สมัครเข้าร่วมโครงการ

"Stock Master University X SWU"


***เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัคร***

1. สำเนาบัตรประชาชนหน้าหลัง 2 ชุด พร้อมลงนามสำเนาถูต้อง

1.1) สำเนาบัตรประชาชนชุดแรกสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร ลงนามสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์

1.2) สำเนาบัตรประชาชนชุดที่สอง ลงแค่สำเนาถูกต้องและชื่อ นามสกุลเท่านั้น

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาที่มีชื่อของบิดาและมารดาโดยต้องมีเลขที่บัตรประชาชนของบิดาและมารดา

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ(ถ้ามี)

3.1) ยื่นเอกสาร รอบแรก (แจ้งให้ทราบภายหลัง)

3.2) ยื่นเอกสาร รอบที่สอง (แจ้งให้ทราบภายหลัง)

3.3) สามารถยื่นเอกสารได้ที่ชั้น 11 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลกุล