สมัครเข้าร่วมโครงการ "Stock Master University X SWU" เพื่อเรียนรู้การลงทุนพื้นฐานในตลาดหุ้น พร้อมกิจกรรม workshop และ การแข่งขันเทรดหุ้น มีรางวัลมูลค่าร่วม 20,000 บาท


***เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัคร***

1. สำเนาบัตรประชาชนหน้าหลัง 2 ชุด พร้อมลงนามสำเนาถูต้อง

1.1) สำเนาบัตรประชาชนชุดแรกสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร ลงนามสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์

1.2) สำเนาบัตรประชาชนชุดที่สอง ลงแค่สำเนาถูกต้องและชื่อ นามสกุลเท่านั้น

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาที่มีชื่อของบิดาและมารดาโดยต้องมีเลขที่บัตรประชาชนของบิดาและมารดา

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ(ถ้ามี)

3.1) ยื่นเอกสาร รอบแรก วันที่ 9 ต.ค. เวลา 9.30-12.30

3.2) ยื่นเอกสาร รอบที่สอง วันที่ 15 ต.ค. เวลา 9.30-12.30

3.3) สามารถยื่นเอกสารได้ที่ชั้น 11 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลกุล