เอกสารสำหรับการเปิดบัญชีหลักทรัพย์

1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (สำหรับนักศึกษาอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

3. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ

4. สำเนา Book Bank ของธนาคารกรุงเทพ